İdare ve Vergi Hukuku

İdare hukuku, idarenin kuruluş ve işleyişine uygulanan kamu hukuku kurallarının bütünü olan, bu anlamda özel hukuk kurallarından farklı, özel hukuk kurallarını aşan birtakım kurallardan oluşan hukuk dalıdır. Türkiye’de 1868 yılında idare ile bireyler arasında ortaya çıkacak uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve kararları Sadrazamın onayı ve Padişahın iradesiyle yürürlüğe konulan Şurayı Devlet kurulmuş, saltanatın kaldırılmasıyla birlikte, 1 Kasım 1922 tarihinde de kaldırılmıştır. 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile farklı bir yapılanma ve fakat aynı ad altında yeniden faaliyete geçen Şurayı Devlet, 1961 Anayasası’nın 140. maddesinin; “Danıştay, idarî uyuşmazlıkları ve davaları görmek ve çözümlemek(le)... görevlidir” şeklindeki hükmü uyarınca yerini Danıştay’a bırakmıştır.

İdare hukuku, 1800’lerin sonunda Fransa’da ortaya çıkan; özel hukuk ile kıyaslandığında genç bir hukuk dalı olarak değerlendirilmektedir ve bu yönüyle idare hukuku kuralları, idarî yargı organlarının uzun bir zaman boyunca somut olaylarda verdikleri kararlarla oluşan içtihadi bir hukuk dalıdır. İdare hukuku, idarenin faaliyet sahalarından güvenlik, millî savunma, trafik, maliye, ekonomi, ulaştırma, eğitim, sağlık, imar, orman, kıyı, liman, çevre, bayındırlık, idarenin özel hukuk sözleşmeleri (kamu ihaleleri), gümrük, turizm, kolluk faaliyetleri, kamu görevlileri, bağımsız idari otoriter (üst kurullar) gibi kamu idaresinin çok çeşitli alanlarına uygulanmaktadır.

Firmamız İdare Hukuku’nun her alanında akademik bir bilgi birikimine ve on yılı aşkın bir deneyime sahiptir. Ofis, özelleştirme, kamu hizmetleri, imtiyaz ve lisanslama, İmar Hukuku ve uygulamaları, çevre ve şehircilik, kamu malları hukuki rejimi ve vergi hukuku gibi özel gerçek ve tüzel kişilerin devletle herhangi bir şekilde ilişki içine girebileceği her konuda ve telekomünikasyon, enerji, elektrik, alkol ve tütün piyasaları gibi regüle edilen ve devletin kural koyucu, denetleyici ve yaptırım uygulayıcı rolünü üstlendiği piyasalarda müşterilerine tam ve etkili hukuki destek vermekte, yönlendirmekte, strateji belirlemekte ve onları yargı organları önünde temsil etmektedir.

Anadolu Hukuk Bürosu İdare ve Vergi Hukuku alanında sunduğumuz hizmetlerden bazıları;

* Hukuka Aykırı İdari İşlemlerin İptaline İlişkin Davalar
* İdari Para Cezaları, İtiraz Süreçleri ve İptal Davaları
* İhale Hukukuna İlişkin İhtilaflar ve İhale Davaları
* İmar Hukukuna İlişkin İhtilaflar, Çözüm Yolları ve İmar Davaları
* İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar
* Vergi Uyuşmazlıklarının Uzlaşma, Cezalarda İndirim ve Düzeltme Yoluyla Çözümü
* Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Aşamasında Dava Yoluyla Çözümü
* Vergi Suç ve Cezaları

DANIŞMA HATTIMIZ
0530 867 49 06
Emek Mahallesi Bişkek Caddesi No:33/2 Çankaya / Ankara