Enerji ve Madencilik Hukuku

Enerji hukuku dar kapsamlı bir hukuk dalı gibi görünse de, hem kendine ait geniş bir mevzuat alanı bulunan, hem de hukukun diğer alanlarıyla bağlantılı olan bir hukuk dalıdır.  Enerji kaynaklarının çıkarılması, kullanımı, üretimi, tüketimi sebebiyle çeşitli kuralların varlığı da günümüz şartlarında bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu kurallar artık bir mevzuat çerçevesinde toplanmaya başlamıştır. Serbest piyasa kurallarının giderek hâkim olduğu bu piyasada henüz oturmuş hukuki bir alt yapının bulunmaması, ciddi yatırım niyeti taşıyan yatırımcılar için büyük risk anlamına gelmektedir.

Günümüzde enerjinin dünya genelindeki önemi gittikçe artmaktadır. Tüketiciler tedarik sıkıntıları ve artan fiyatlar gibi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Hükümetler ise enerji güvenliği ve küresel ısınma konusunda her zamankinden daha kaygılılar. Gittikçe karmaşıklaşan iş ortamı, çakışan öncelikler, değişen jeopolitik unsurlar, artan mevzuat gereklilikleri, kızışan rekabet ortamı ve paydaş taleplerindeki artış, sektördeki şirketlerin gündemlerindeki meseleler arasında yer almaktadır.

Enerji ve Madencilik Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

* Madenler ve maden ruhsatları üzerine rehin, haciz, ipotek ve ihtiyati tedbir konulması.
* Maden ocağı kazaları davaları
* Enerji bakanlığı ve Maden İşleri Müdürlüğü işlemlerinden doğan davalar
* Madencilik faaliyetlerinin durdurulması ve ruhsatların iptaline ilişkin davalar
* Maden sahası ve ruhsat devirlerinden doğan ihtilaflar.
* Ruhsat sahipleri ile rödovansçılar arasında oluşan ve özel hukuk hükümlerine tabi ihtilaflar.
* Maden Devlet hakları ve teminat iratları konusunda oluşan ihtilaflar.
* Maden ruhsatları ile; su havzaları, milli parklar, yaban hayatı alanları, sit alanları, zeytinlik alanlar, tarım alanları, organize sanayi bölgeleri ile özel çevre koruma bölgelerinin çakışmasından doğan ihtilaflar.
* Madencilik faaliyetlerinin; özel mülkiyet, imar alanları içerisinde kalması ve çevre düzeni planları ile ilişkisinden doğan uyuşmazlıklar.
* Farklı gruplara ait maden ruhsatlarının üst üste verilmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar.
* İl özel idareleri tarafından verilen I- (a) Grubu maden ruhsatlarına ilişkin uyuşmazlıklar.
* Kamulaştırma, irtifak ve intifa hakkı tesisi.
* Maden ihaleleri ile ilgili usul ve esastan kaynaklanan davalar.
* Maden Hukukundan Kaynaklanan İdari Para Cezalarına ilişkin davalar.
* Maden işletmeleri sebebiyle tazminat davaları.
* Lisans, izin ve ruhsata yönelik iş ve işlemler
* Enerji ve madencilik hukuku ile ilgili her türlü sözleşme (lisans, üretim, imtiyaz, sondaj ve rehabilitasyon vs.) ve mevzuata uygunluk raporları
* Elektrik Üretimi, Dağıtım ve Satış / Elektrik Piyasası
* Enerji şirketlerinin kurulumu, bu şirketler ile ilgili due diligence raporlarının hazırlanması, hisse devirleri
* Petrol, doğalgaz, elektrik, Yenilenebilir enerji Piyasası
* Sondaj ve rehabilitasyon sözleşmeleri

DANIŞMA HATTIMIZ
0530 867 49 06
Emek Mahallesi Bişkek Caddesi No:33/2 Çankaya / Ankara