18 Yaşından Küçükler Geçiçi İş Göremezlik Tazminatı Alamazlar

 T.C.

YARGITAY
DÖRDÜNCÜ HUKUK DAİRESİ

 

Esas : 2021/21755
Karar : 2022/11248
Tarih : 29.09.2022

 

 • TAZMİNAT DAVASI
 • KAZA TARİHİNDE 18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLANAR GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATI İSTEYEMEZ
 • GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATI
 • TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN BEDENSEL ZARARA İLİŞKİN TAZMİNAT İSTEMİ
 • CİSMANİ ZARAR NEDENİYLE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ZARARI TALEBİ

 

ÖZET

Dava, trafik kazasından kaynaklanan bedensel zarara ilişkin tazminat istemine ilişkindir. Dairemiz uygulamaları gereği cismani zarar nedeniyle geçici iş göremezlik zararı talep edenlerin kaza tarihinde 18 yaşından küçük olanların geçici iş göremezlik tazminatı talep edemeyecekleri yönündedir. Dosya kapsamından davacının 18 yaşını doldurduğu anlaşılmaktadır, Davaya konu edilen geçici iş göremezlik zararı bakımından, davacının kaza tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olduğu dikkate alınmak suretiyle karar verilmesi gerekir.
 

 

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün davacı ... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:

 

K A R A R


Davacılar vekili, davalıya zorunlu trafik sigortalı araç sürücüsünün kusurlu hareketi ile gerçekleşen kazada davacıların yaralandıklarını, öğrenci olan davacıların derslerinden geri kaldıklarını, ileriye dönük olarak kazanç kaybına uğradıklarını açıklayıp davacı ... için 1.889,85 TL, davacı ... için fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydı ile 200,00 TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.


Mahkemece, toplanan delillere göre davacıların kalıcı maluliyetinin bulunmaması ve öğrenci olmalarından dolayı geçici işgöremezlik zararı talep edemeyecekleri gerekçesiyle davanın her iki davacı yönünden ayrı ayrı reddine karar verilmiş, hüküm, davacı ... vekili tarafından süresi içerisinde temyiz edilmiştir.
Dava, trafik kazasından kaynaklanan bedensel zarara ilişkin tazminat istemine ilişkindir.
Davacı vekili, davacı ...’ın 18 yaşını doldurduğunu, öğrenci olup derslerinden geri kalması nedeni ile kazanç kaybı bulunduğunu ve daha fazla efor sarfetmek zorunda kaldığını açıklayıp geçici iş göremezlik tazminatı talebinde bulunmuş; mahkemece, davacının kaza tarihinde öğrenci olduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. Varılan sonuç dosya kapsamına uygun düşmemektedir.
Davacının davaya konu kazada yaralandığı ve iyileşme süresinin 3 haftaya kadar uzayabileceğinin bildirildiği alınan uzman bilirkişi heyeti raporuyla sabittir.
Dairemiz uygulamaları gereği cismani zarar nedeniyle geçici iş göremezlik zararı talep edenlerin kaza tarihinde 18 yaşından küçük olanların geçici iş göremezlik tazminatı talep edemeyecekleri yönündedir. Dosya kapsamından davacının 18 yaşını doldurduğu anlaşılmaktadır.


Açıklanan hukuki ve maddi vakıalar karşısında; davaya konu edilen geçici iş göremezlik zararı bakımından, davacının kaza tarihi itibariyle 18 yaşından büyük olduğu dikkate alınmak suretiyle karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirmeyle yazılı biçimde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.


SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı ... vekilinin temyiz itirazının kabulü ile kararın BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacı ...´a geri verilmesine 29.09.2022 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KAYNAK: (www.corpus.com.tr) 

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar

 • 07.08.2023
  Tahliye Taahhüdüne Dayanarak Tahliye
  Kiraya veren geçerli bir tahliye taahhüdüne dayanarak kiracısının tahliyesini sağlayabilir. Tahliye taahhüdüne dayanılarak kiracının tahliye edilebilmesi için en önemli şart kiraya verenin elinde geçerli bir tahliye taahhüdünün bulunm
 • 3.7.2024
  ATM Cihazında Unutulan Karttan Para Çekme İşlemi - Hırsızlık Suçu
  Dava ATM üzerinden gerçekleştirilen eylemde bilişim sisteminin kullanıldığı, parayı temsil eden veriler üzerinde yine bilişim sistemi kullanılmak suretiyle, sistem üzerinde bir değişiklik yapılarak haksız çıkar elde edildiğinin anlaş?
 • 30.6.2024
  Apartman Yönetiminin İcra Takibi Yapma ve Dava Açma Ehliyeti
  Takip başlatanın " ... Kat Malikler Kurulu "nun gerçek ve tüzel kişiliğe haiz olmadığından aktif ve pasif takip ehliyetine sahip değildir. O halde kambiyo senedinde ünvan olarak yazılı bulunan ve icra takibi başlatan ................ Sitesi C Blok Kat Ma
DANIŞMA HATTIMIZ
0530 867 49 06
Emek Mahallesi Bişkek Caddesi No:33/2 Çankaya / Ankara